Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Lợi, Lm
johnleeng01@hotmail.com
Bài Viết Của
Nguyễn Lợi, Lm
Bài giới thiệu các CD khóa Giáo Lý của Lm. Nguyễn Lợi trên dunglac.net
Mục Lục khóa giáo lý Thánh lễ tại Seattle, Mùa Chay 2004
Mục Lục Khóa Thánh Lễ Tại Trung Tâm CGVN, Quận Cam, Cali
Mục lục Khóa giáo lý về Thánh lễ tại Raleigh, NC. USA (Tháng 5/2004)
Trang nối kết Lm. Nguyễn Lợi
MỤC LỤC KHÓA THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM CGVN, QUẬN CAM, CALI

01ttcg-GioiThieu-ThgDiepGHSgNhoBTThThe7-10-60.mp3

02ttcg-KeHoachCuuRoi1.mp3

03ttcg-KeHoachCRoi2-SangTao.mp3

04ttcg-KeHoachCRoi3-ThThan&PhgVu1.mp3

05ttcg-PhgVu2.mp3

06ttcg-PhgVu3-TungHoanh-BacAi.mp3

07ttcg-MNhiemVQuaTruongTon1.mp3

08ttcg-Nguon-Dinh-ThucThiSuVu-Emmanuel.mp3

09ttcg-CuuRoiMoiNguoi-LuoiDong.mp3

10ttcg-MeDongCong-TraoLaiThKhiChoChuaCha.mp3

11ttcg-TinMungNguyenThuy-TonKinhMeMaria1.mp3

12ttcg-ChuoiManCoi-BoTucBang5MNhiemAnhSang.mp3

13ttcg-ChaoHoi-NhapLe.mp3

14ttcg-TienLenBanTho-HonBanTho.mp3

15ttcg-ThamDuThLeTichCuc-OtomaLAC.mp3

16ttcg-ChiaSeTMung-ThTheChuaGK-DenTho.mp3

17ttcg-LichSuCuuRoi-DangTayCauNguyen.mp3

18ttcg-ChuaOCungAnhChiEm-DangTayChienThang.mp3

19ttcg-DauThanhGiaTrenMinh-ToiTrongLoiNoi.mp3

20ttcg-KhgBaoGio100%DungHoacSai-KhiemTon.mp3

21ttcg-KinhVinhDanh1&BTThThe.mp3

22ttcg-KinhVinhDanh2&BTThThe.mp3

23ttcg-PhgVuLoiChua1-Giang.mp3

24ttcg-PhgVuLoiChua2.mp3

25ttcg-TuyenXungDucTin-LoiNguyenTinHuu-BacAi.mp3

26ttcg-ChauThThe&ThLe.mp3

27ttcg-BTThThe-BTTaOn.mp3

28ttcg-VaiTroChThThan.mp3

29ttcg-ThThanTinhYeuNoiKet&TruyenPhep1.mp3

30ttcg-TruyenPhep2-BienBanThe.mp3

31ttcg-HinhBanhHinhRuou-TeNhiCuaChGK.mp3

32ttcg-TruongTon&TuongNiem-HienTaiHoa.mp3

33ttcg-ChoToiKhiLaiDen-MaranaTha-CanhChung.mp3

34ttcg-GiaoHoiHiepThong-OngBaToTien.mp3

35ttcg-SuSongThLinh-KinhLayCha-CuaAn-ChucBinhAn.mp3

36ttcg-NhacLai-BienBanThe-BTichDaiKet-NhiemThe.mp3

37ttcg-ThTheChuaGK&HiepNhat&ThLe.mp3

38ttcg-MeMariaPhuNuThThe-PhuNuTaOn-Cana1.mp3

39ttcg-Cana2&ThLe.mp3

40ttcg-ChiaSeTMung-TaOnThChua-ThLe-NhacNho-TuongNiem.mp3

41ttcg-CamOnBeMac-KetCD.mp3

Tác giả: Nguyễn Lợi, Lm
   dunglac@gmail.com